SHARE Инструментариум за местна интерграция при презаселването на бежанци

Инструментариум за местна интеграция при презаселване на бежанци     
                                                      

    
Този инструментариум е създаден в рамката на SHARE мрежата. Създадена през 2012 г. и ръководена от ICMC Europe, мрежата SHARE предоставя платформа за взаимен обмен и обучение сред местните и регионалните участници, работещи или обмислящи въпроса за презаселването, и се застъпва за повече и по-добро презаселване в Европа. Неразделна част от по-широката Европейска мрежа за презаселване, SHARE насърчава партньорства за включване на бежанците в общините навред Европа [1].

 

Защо инструментариум за местна интеграция?

Новодошлите в дадена страна, независимо от произхода им, често се сблъскват с много от същите предизвикателства: учене на местния език, намиране на жилище и работа, разбиране на новите институции и системи, изграждане на връзки и приятелства. Пристигайки като новодошъл през бежанско презаселване може да създаде някои допълнителни предизвикателства, например:

  • Приспособяването към по "постоянен" дом, след много години прекарани в транзитни държави;
  • Превъзмогването на това, което би могло да бъде наречено нереалистични очаквания за живота в държавата; и
  • Установяването в ново общество, често без предварително съществуващи семейни връзки или социални мрежи.

Въпреки че инструментариума се фокусира върху пренастаняването на бежанци, много от тези предизвикателства и условия съществуват и за бежанците, които пристигат чрез други законови пътища, като частно спонсорство или преместване и по този начин предоставените средства могат лесно да бъдат адаптирани към такива програми.

 

Този инструментариум включва шаблони и идеи, които биха подкрепили тези, които работят в програмите за пренастаняване, в това да могат да отвърнат на тези предизвикателства, да посрещнат нуждите на пренастанените бежанци по-добре и да подкрепят техните аспирации в новият им дом.  Включените инструменти са събрани въз основа на успешни подходи, ползвани от много SHARE Network партньори и заинтересовани страни в Европа, споделени с нас и нашите партньори през периода 2012-18.  Първо публикуван през 2014 (като SHARE градски план) инструментариума бе преразгледан, разширен и преведен на някои европейски езици през 2018. По-конкретно, инструментариума бе преведен на хърватски, естонски, български, словенски, румънски и португалски. Всяка от тези страни тепърва установява или разширява програмите за презаселване и се надяваме, че инструментариумът ще бъде полезен за работещите в общините, които са нови в приемането на преселени бежанци. 

 

Как може да се използва инструментариумът?

Инструментариумът включва шаблони и насоки в три категории:

  • Пристигане, приемане & ориентация;
  • Подкрепа при установяването & планиране на интеграцията;
  • Многофункционални инструменти за работниците по индивидуални случаи.

Може да ползвате само един от няколко инструмента, да адаптирате всеки шаблон за употреба в собствената Ви работа или да ползвате материалите в инструментариума като вдъхновение за развитието на собствените Ви подходи и идеи за пренастаняване и приемане в околния си или местен контекст. Инструментите могат да бъдат изтеглени като word документи, така че могат да бъдат редактирани според вашите нужди

 

 

                                   

 

 

Име на документа

Описание / Предназначение

приготвяме се да започнем

Въведение

Съдържание

Предоставя преглед на инструментариума, неговата цел и целевите потребители;
1. Пристигане, приемане & ориентация

1.1          Контролен списък за деня на пристигане

Спешните задачи, които би следвало да бъдат изпълнени по време на първия ден на пристигане, може да бъдат подредени тук и ползвани за обучение на нови доброволци и работници по индивидуалните случаи;

1. Пристигане, приемане & ориентация

1.2          График на задачите за първата седмица

Може да бъде ползван график, за да бъдат структурирани събитията и задачите по време на първата седмица/седмици след пристигането. Този график може да бъде споделен с презаселените бежанци, преводачите и множество организации, с цел всички участващи да разполагат с оглед над това какво да правят, както и да знаят какво да очакват един от друг. На страна от логистиката, този инструмент може да спомогне засилването на партньорствата сред множеството агенции и заинтересовани страни, участващи в презаселването;

1. Пристигане, приемане & ориентация

1.3          Контролен списък на новата обстановка

Този списък може да включва задачите на работниците по случаите или на доброволците, които ориентират презаселените бежанци в новите им жилищни зони;

1. Пристигане, приемане & ориентация

1.4          Списък с домашни потреби

Работниците по случаите винаги трябва да предоставят списък с предметите предоставени на бежанците при пристигане, както и с ясни упътвания спрямо това какво новодошлите може да задържат и какво ще се очаква да върнат на домакинската организация, за други новопристигащи;
1. Пристигане, приемане & ориентация

1.5a       Система за организиране на пощата 

1.5b       Система за организиране на пощата 

Този документ може да бъде ползван за изготвянето на папка, в която се съхраняват и категоризират важни документи. Много от тях ще бъдат получени по пощата, така че може да бъде полезно за новодошлите да разполагат със система за съхранение на документи, когато пристигнат в дома, дори и да им е нужна помощта на преводач, за да ги прочетат по-късно;
2. Подкрепа при установяването & планиране на интеграцията

2.1         Персонализирани планове за интеграция (шаблон 1)

 

Персоналния план за интеграция би следвало да покрива широк обхват от аспекти относно интеграцията на бежанците: започвайки с жилище, образоване относно новата им околна среда, управление на осигуровки и социално подпомагане, намиране на работа, осъществяване на достъп до образование и разработване на социална мрежа. Заедно с работника по случая, новодошлите се окуражават да разсъждават относно настоящото си положение, да идентифицират целите си за бъдещето и нужните крачки, които следва да направят. Този ППИ се преразглежда периодично, с цел да бъде направена оценка на прогреса и повторно проектиране на целите, според нужното/желаното. При работа със семейства, може да бъде полезно да бъдат попълнени два ППИ, по един за всеки възрастен, както и един за семейството, в зависимост от съответната ситуация на семейството и предпочитанията на всеки индивид;

2. Подкрепа при установяването & планиране на интеграцията

2.2          Обобщение на персоналния план за интеграция (шаблон 2)

Листа с обобщението на ППИ може да бъде ползван за обобщаване на основните точки за действие от ППИ и добив над оглед на нужните стъпки във всички посоки;

2. Подкрепа при установяването & планиране на интеграцията

2.3          Контролен списък за осигуровки & лични финанси

Този инструмент може да бъде ползван като основа за дискусия за степента на допустимост за осигуровки, управление на системи за социални помощи и планиране на стратегии за лични финанси;

2. Подкрепа при установяването & планиране на интеграцията

2.4          Шаблон за семейно бюджетиране

 

Този шаблон може да се ползва от работника по случая и бежанците, за да се очертае прост месечен бюджет, взимайки предвид приходи и разходи;

2. Подкрепа при установяването & планиране на интеграцията

2.5          Контролен списък за заетост и доброволчество

Този инструмент може да се ползва като основа за дискусия и планиране за идентифицирането и достъпа до трудова заетост, доброволческа работа и/или подходящи възможности за обучение;

2. Подкрепа при установяването & планиране на интеграцията

2.6          Контролен списък за правно състояние

Този инструмент може да бъде ползван като основа за дискусия и планиране на разбирането на правните процеси и изисквания;

2. Подкрепа при установяването & планиране на интеграцията

2.7          Наръчник към защитни и отежняващи фактори

Идентифицирането на факторите, които могат да бъдат „отежняващи“ или „защитни“ (вижте I-ва част, по-горе), за определен индивид може да бъде полезно, както за работника по индивидуалния случай, така и за бежанците;

3. Многофункционални инструменти за работниците по индивидуални случаи

3.1          Лист за бележки по случая

Този инструмент може да се попълва от работника по индивидуалния случай в края на всеки ден, като начин да се рефлектира над свършената работа и да се държат информирани колегите относно прогреса;

3. Многофункционални инструменти за работниците по индивидуални случаи

3.2a          Списък с контакти 

3.2b          Списък с контакти 

Този списък с контакти може да се ползва като персонализиран списък за контакти; бежанците и работниците по частните случаи могат да въвеждат информацията за контакт на индивиди и агенции, с които имат уговорени срещи или чиято подкрепа търсят 

3. Многофункционални инструменти за работниците по индивидуални случаи 3.3          Упътване за работа с преводачи

Тези упътвания могат да послужат на работниците по индивидуалните случаи, както и на доброволците, които работят с преводачи или културни посредници;

3. Многофункционални инструменти за работниците по индивидуални случаи 3.4          Грижа за себе си по време на пристигане Предложения и упътвания, за да бъде подсигурено общото благосъстояние на работника по случая по време на пристигане;
3. Многофункционални инструменти за работниците по индивидуални случаи 3.5          Основи на грижата за себе си Допълнителни предложения за осъществяването на грижа за себе си, поддържането на благосъстоянието и избягването на вторични травми;
 

 

Надяваме се, че инструментариумът ще се докаже като полезен в процеса на посрещане на пренастанени бежанци във вашата общност.  Приветстваме обрата връзка, допълнения и допълнителни инструменти, които бихте желали да споделите.
Ако желаете да се свържете, моля, обърнете се към мениджъра на ICMC програмата, Магдалена Бьом: boehm@icmc.net.