SHARE LOCAL INCLUSION

Tööriistakomplekt kohaliku tasandi kaasamiseks pagulaste ümberasustamisel  

 

Käesolev tööriistakomplekt on koostatud SHARE võrgustiku poolt. SHARE võrgustik loodi 2012. aastal ICMC Euroopa juhtumisel, et pakkuda platvormi ümberasustamist toetavate või selle toetamist kaaluvate kohalike ja regionaalsete osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks, seistes niiviisi rohkema ja kvaliteetsema ümberasustamise eest Euroopas. SHARE on laiema Euroopa Ümberasustamisvõrgustiku oluline osa ning edendab pagulaste kaasamisega seotud koostööd omavalitsustes üle kogu Euroopa.[1]

 

Mis on käesoleva tööriistakomplekti otstarve?

Uued riiki saabujad seisavad sageli oma päritolust hoolimata silmitsi sarnaste väljakutsetega: kohaliku keele äraõppimine, eluaseme ja töö leidmine, uut laadi institutsioonide ja süsteemide tundmaõppimine, sõprussuhete ja muude sidemete loomine. Saabumine pagulaste ümberasustamisprogrammi kaudu võib kaasa  tuua täiendavaid väljakutseid, nagu näiteks:

  • Kohanemine ‘alalisema’ koduga pärast paljusid transiitriigis veedetud aastaid;
  • Ümberasustamise sihtriigi eluoluga seotud ebarealistlike ootuste ületamine;
  • Sisseseadmine uude kogukonda, kus varasemad peresidemed või sotsiaalsed võrgustikud enamasti puuduvad.

Ehkki tööriistakomplekt keskendub eeskätt ümberasustatavatele pagulastele, puudutavad paljud kirjeldatud väljakutsed ja olukorrad ka muudel seaduslikel viisidel nagu erasponsorluse või ümberpaigutamise kaudu saabuvaid pagulasi, mistõttu võib siinseid tööriistu hõlpsasti ka selliste programmide jaoks kohandada.

Käesolev tööriistakomplekt sisaldab vorme ja näpunäiteid, mis aitavad ümberasustamisprogrammide personalil kirjeldatud väljakutsetega paremini toime tulla, rohkem pagulaste vajadusi katta ning uue elukohaga seotud püüdlusi toetada. Komplekti koostamise aluseks võeti SHARE võrgustiku partnerite ja sidusrühmade viljakaimad praktikad, mida meie ning meie partneritega ajaperioodil 2012-2018 jagati. Komplekt avaldati esmakordselt 2014. aastal (nime all SHARE City Curriculum) ning hiljem on seda muudetud, laiendatud ning 2018. aastaks ka erinevatesse Euroopa keeltesse tõlgitud. Täpsemalt on käesolev komplekt praeguseks saadaval horvaatia, eesti, bulgaaria, sloveenia, rumeenia ja portugali keeles. Tegemist on riikid ega, mis on parajasti oma ümberasustamisprogramme loomas või laiendamas ning me loodame, et käesolevtööriistakomplekt on toeks sealsetele omavalitsustöötajatele, kes pole varem ümberasustatud pagulaste vastuvõtmisega kokku puutunud.

 

Kuidas käesolevat tööriistakomplekti kasutada?

Käesolev komplekt sisaldab kolme kategooria vorme ja suuniseid:

  • Saabumine, vastuvõtmine & esmane kohanemine;
  • Sisseseadmise toetamine & integreerumise planeerimine;
  • Mitmeotstarbelised tööriistad juhtumimenetlejatele.

Soovi korral võite siit rakendada ka ainult valitud tööriistu, kohandada ükskõik millist vormi omaenda tööd silmas pidades või kasutada komplekti üksnes inspiratsiooniallikana, kujundamaks omaenda lähenemisviisi ja ideid ümberasustamiseks ja kaasamiseks piirkondlikus või kohalikus kontekstis. Tööriistad on allalaetavad Wordi dokumentide kujul ning vastavalt teie vajadustele muudetavad.

 

 
                                       
 
 
 

 

Nimiokument

 

Kirjeldus / eesmärk

Alustamine!

 

Sissejuhatus 

Sisukord

Annab ülevaate tööriistakomplektist, selle eesmärgist ja sihtkasutajatest;
1. Saabumine, vastuvõtmine & esmane kohanemine

1.1          Saabumispäeva kontrollnimekiri

Selle tööriista abil saab reastada kiireloomulisi ülesandeid, millega tuleks tegeleda kohe esimesel saabumise päeval. Tööriista saab kasutada uute vabatahtlike ja juhtumimenetlejate väljaõpetamisel;

1. Saabumine, vastuvõtmine & esmane kohanemine

1.2          Esimese nädala kohtumiste ajakava

Ajakava saab kasutada esimese saabumisjärgse nädala (või esimeste nädalate) sündmuste ja kohtumiste korraldamiseks. Ajakava võib jagada ümberasustatud pagulaste, tõlkide ja erinevate organisatsioonide vahel, et tagada kõigi osapoolte teadlikkus oma ülesannetest ning ühtlasi ka asjakohased ootused teiste suhtes. Lisaks logistika lihtsustamisele aitab käesolev tööriist parandada koostööd erinevate ümberasustamisega seotud ametiasutuste ning sidusrühmade vahel;

1. Saabumine, vastuvõtmine & esmane kohanemine

1.3          Uue elukeskkonna tutvustamise kontrollnimekiri

See kontrollnimekiri sisaldab meelespäid juhtumimenetlejatele ja vabatahtlikele, kes aitavad ümberasustatud pagulasi uue kodukandiga esmakohanemisel;

1. Saabumine, vastuvõtmine & esmane kohanemine

1.4          Saadud majapidamisesemete nimekiri

Juhtumimenetlejatel tuleks alati saabuvatele pagulastele anda nende hoolde usaldatud esemete nimekiri ja samuti selged suunised selle kohta, mida saabujad endale jätta võivad ja mis neil hiljem vastuvõtvale organisatsioonile järgmisi saabujaid silmas pidades tagastada tuleb;
1. Saabumine, vastuvõtmine & esmane kohanemine

1.5a       Postihaldussüsteem

1.5b       Postihaldussüsteem

Käesolevat tööriista võib kasutada kaustana tähtsate dokumentide koondamiseks ja kategoriseerimiseks. Palju tähtsaid dokumente laekub koju posti teel, seega kulub vastsaabunutele ära nende hoiustamise süsteem, isegi kui dokumentide endi lugemiseks on hiljem tarvis tõlgi tuge;
2. Sisseseadmise toetamine & integreerumise planeerimine

2.1         Personaalne integreerumisplaan (vorm 1)
 

Personaalne integreerumisplaan peaks katma tervet hulka pagulase integreerumisega seotud aspekte nagu eluase, uue elukeskkonna tundmaõppimine, abirahade ja sotsiaalhoolekande kasutamine, töö leidmine, hariduse omandamine ning sotsiaalsete võrgustike loomine. See julgustab saabujaid ühes oma juhtumimenetlejaga hetkeolukorra üle reflekteerima, tulevikueesmärke püstitama ning vajalikke samme planeerima. Integreerumisplaani vaadatakse perioodiliselt uuesti läbi, et edasijõudmist hinnata ning eesmärke vastavalt muutunud vajadustele või soovidele kohandada. Perekondade puhul võib olla kasulikum täita üks integreerumisplaan täiskasvanu või terve pere kohta, olenevalt vastava perekonna hetkeolukorrast ning pereliikmete eelistustest;

2. Sisseseadmise toetamine & integreerumise planeerimine

2.2         Personaalse integreerumisplaani kokkuvõte (vorm 2)

Personaalse integreerumisplaani kokkuvõtlikku ankeeti saab kasutada plaani peamiste tegevuspunktide resümeerimiseks ning iga valdkonna vajalikest sammudest ülevaate saamiseks;

2. Sisseseadmise toetamine & integreerumise planeerimine

2.3          Toetusrahade ja isiklike rahaasjade kontrollnimekiri

Selle tööriista saab võtta lähtepunktiks aruteludele abikõlblikkusest, sotsiaalhoolekandesüsteemi kasutamisest ning isiklike rahaasjade planeerimisest;

2. Sisseseadmise toetamine & integreerumise planeerimine

2.4          Perekonna eelarve vorm
 

Seda vormi saavad juhtumimenetlejad ja pagulased kasutada lihtsakoelise kuueelarve koostamiseks, võttes arvesse sissetulekud ja kulud;

2. Sisseseadmise toetamine & integreerumise planeerimine

2.5          Töötamise ja vabatahtliku töö kontrollnimekiri

Selle tööriista saab võtta lähtepunktiks aruteludele, mis puudutavad töökoha otsimist ja leidmist, vabatahtlikku tööd ja/või asjakohaseid väljaõppevõimalusi;

2. Sisseseadmise toetamine & integreerumise planeerimine

2.6          Õigusliku seisundi kontrollnimekiri

Selle tööriista saab võtta lähtepunktiks aruteludele, mis puudutavad õiguslikke protsesse ja nõudeid;

2. Sisseseadmise toetamine & integreerumise planeerimine

2.7         Toetavate ja raskendavate tegurite loetelu

Konkreetse üksikisikuga seotud ‘raskendavate’ ja ‘toetavate’ tegurite tuvastamine (vt I osa ülal) võib osutuda kasulikuks nii juhtumimenetlejatele kui pagulastele;

3. Mitmeotstarbelised tööriistad juhtumimenetlejatele

3.1          Juhtumi märkmeleht

Seda lehte saab juhtumimenetleja iga päeva lõpus täita, reflekteerides niiviisi tehtud töö üle ja informeerides sellega kolleege edasijõudmisest;

3. Mitmeotstarbelised tööriistad juhtumimenetlejatele

3.2a         Kontaktide nimekiri edasisuunamiseks

3.2b         Kontaktide nimekiri edasisuunamiseks

Seda üksikisikule kohandatud kontaktide nimekirja saab kasutada suunamiseks tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkujate juurde; pagulased ja juhtumimenetlejad võivad siia märkida tuge pakkuvate inimeste ja ametiasutuste kontaktandmed;

3. Mitmeotstarbelised tööriistad juhtumimenetlejatele 3.3          Juhtnöörid tõlkidega töötamiseks

Neid suunised on mõeldud juhtumimenetlejatele ja vabatahtlikele, kes töötavad koos tõlkide või kultuuriliste vahendajatega;

3. Mitmeotstarbelised tööriistad juhtumimenetlejatele 3.4         Enesehoid saabujate vastuvõtmisel

Soovitused ja juhtnöörid tagamaks juhtumimenetlejate üldist heaolu kogu vastuvõtuperioodi vältel;

3. Mitmeotstarbelised tööriistad juhtumimenetlejatele 3.5          Enesehoiu ABC

Lisasoovitused enesehoiuga tegelemiseks, heaolu säilitamiseks ning sekundaarse trauma vältimiseks;

 

Me loodame, et käesolev tööriistakomplekt pakub Teile tuge ümberasustatud pagulaste vastuvõtmisel oma kogukonda. Ootame meelsasti teiepoolset tagasisidet, sisendit ning täiendavaid tööriistu, mida jagada soovite.
Kontakteerumiseks pöörduge palun ICMC programmijuhi Magdalena Boehmi poole: boehm@icmc.net.